28. 2. 2020  10:34 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP6E-ENE - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe
Kód predmetu: D-DP6E-ENE
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy vedeckej práce. Naučiť sa orientovať v publikáciách a na základe jej štúdia získať aktuálne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Tvorivým výskumom dosiahnuť pod vedením školiteľa pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
_Vykonávanie rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
_Analýza súčasného stavu a existujúcich vedeckých metód
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber súvisí s dizertačnou témou a je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Prezentácia výsledkov a obhajoba projektu; klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: