28. 10. 2020  7:28 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-EPON - Elektronické prvky a obvody (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Elektronické prvky a obvody
Kód predmetu: B-EPON
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Peter Benko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa základné teoretické a praktické znalosti o princípe činnosti základných elektronických prvkov a z nich vytvorených obvodov. Pochopí súvislosti medzi elektrickými vlastnosťami jednotlivých základných elektronických prvkov a ich aplikáciami v elektronických obvodoch resp. systémoch pre generovanie, spracovanie a prenos signálov. Osvojí si metodiky merania základných elektrických parametrov a charakteristík polovodičových prvkov ako aj elektrických vlastností jednoduchých obvodov. Absolvent predmetu je schopný zmerať charakteristiky a parametre základných elektronických prvkov, ale aj navrhnúť a zrealizovať s nimi jednoduché obvodové zapojenia.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Pasívne a aktívne prvky elektronických obvodov. Diódy – klasifikácia, princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti, modely polovodičových diód. Aplikačné obvody s diódami, analýza a návrh usmerňovača, stabilizátora a spínača. Bipolárny a unipolárny tranzistor - klasifikácia, štruktúra, funkcia a princípy činnosti, analytické, obvodové a počítačové modely. Využitie tranzistorov v analógovej elektronike. Tranzistor v obvode, principiálny návrh nf zosilňovača. Tranzistor v spínacom režime. Číslicové logické obvody. CMOS, HBT, BiCMOS, HEMT, výkonový MOSFET, IGBT - princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti a základné obvodové zapojenia, výkonové zosilňovače. Optoelektronické prvky. Viacvrstvové spínacie výkonové prvky a ich aplikácie v obvode. Operačné zosilňovače. Základné vlastnosti, náhradná schéma, základné aplikácie v analógovej a digitálnej elektronike. Spätná väzba a stabilita elektronických obvodov. Princíp činnosti vybraných elektronických obvodov a systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDHAMMER, R. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- HULÉNYI, L. Elektronické prvky a systémy. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. 204 s. ISBN 80-227-2340-1.
STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- REDHAMMER, R. -- HULÉNYI, L. Elektronické prvky a obvody [online učebnica]. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3181-2.
BOYLESTAND, R. -- NASHELSKY, L. Electronic Devices and Circuit Theory. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. 926 s. ISBN 01-3769-282-X.
FLOYD, T L. Electronic devices. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1995. 971 s. ISBN 0-13-362963-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenia, semináre


Týždenný: 2 hod. prednáška/2 hod. cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky – 1. v 3-4. týždni semestra za 10 a druhá v 7-8. týždni semestra za 20 bodov. Za aktívnu účasť na cvičeniach je možné získať 10 bodov. Spolu za cvičenia je možné získať max. 40 bodov. Nevyhnutnou podmienkou je odovzdanie vypracovaných všetkých referátov.
Za skúšku môže študent získať max. 60 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej časti skúšky získa menej ako 25 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov, FX menej ako 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: