20. 10. 2020  22:14 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-EPON - Elektronické prvky a obvody (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-EPON
Názov predmetu:
Elektronické prvky a obvody
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Pasívne a aktívne prvky elektronických obvodov. Diódy – klasifikácia, princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti, modely polovodičových diód. Aplikačné obvody s diódami, analýza a návrh usmerňovača, stabilizátora a spínača. Bipolárny a unipolárny tranzistor - klasifikácia, štruktúra, funkcia a princípy činnosti, analytické, obvodové a počítačové modely. Využitie tranzistorov v analógovej elektronike. Tranzistor v obvode, principiálny návrh nf zosilňovača. Tranzistor v spínacom režime. Číslicové logické obvody. CMOS, HBT, BiCMOS, HEMT, výkonový MOSFET, IGBT - princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti a základné obvodové zapojenia, výkonové zosilňovače. Optoelektronické prvky. Viacvrstvové spínacie výkonové prvky a ich aplikácie v obvode. Operačné zosilňovače. Základné vlastnosti, náhradná schéma, základné aplikácie v analógovej a digitálnej elektronike. Spätná väzba a stabilita elektronických obvodov. Princíp činnosti vybraných elektronických obvodov a systémov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: