29. 10. 2020  14:58 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-FTPP - Fyzika a technológia polovodičových prvkov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Fyzika a technológia polovodičových prvkov
Kód predmetu:
B-FTPP
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Aleš Chvála, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu vytvára predpoklady pre poznanie elektrofyzikálnych princípov činnosti polovodičových štruktúr a prvkov ako aj technológií prípravy. Poslucháči porozumejú pásmovej teórií tuhých látok a zvlášť polovodičov, zásadám návrhu prvkov a závislostiam prúdu od pripojeného napätia ako aj technologickým postupom prípravy vrstiev a prvkov, štruktúre prvkov a princpov fungovania elektronických prvkov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie materiálov podľa mernej elektrickej vodivosti – izolanty, kovy a polovodiče. Základy pásmovej teórie tuhých látok. Štatistika voľných nosičov náboja (VNN). Generácia a rekombinácia, rovnovážne a nerovnovážne VNN. Transportné javy, pohyblivosť, merná elektrická vodivosť. Čas života VNN. Difúzia a drift VNN. Kontaktné javy, ohmický a Schottkyho kontakt. Základy teórie pn-prechodu. Polovodičové materiály, Si, Ge, GaAs, GaN, SiC, organické polovodiče. Technologické procesy prípravy polovodičových prvkov - monokryštalické dosky, epitaxia, difúzia, iónová implantácia, oxidácia, plazmatická depozícia, naparovanie, naprašovanie. Litografia, leptacie procesy. Vybrané aplikácie. Perspektívy a trendy rozvoja mikro/nano-elektroniky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Sze SM. Semiconductor devices: physics and technology. John wiley & sons; 2008.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky, cvičenia, laboratórne úlohy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie (40 bodov). Absolvovanie záverečnej skúšky (60 bodov).
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 04. 2020.

Typ výstupu: