30. 10. 2020  12:08 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-FTPP - Fyzika a technológia polovodičových prvkov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-FTPP
Názov predmetu:
Fyzika a technológia polovodičových prvkov
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Rozdelenie materiálov podľa mernej elektrickej vodivosti – izolanty, kovy a polovodiče. Základy pásmovej teórie tuhých látok. Štatistika voľných nosičov náboja (VNN). Generácia a rekombinácia, rovnovážne a nerovnovážne VNN. Transportné javy, pohyblivosť, merná elektrická vodivosť. Čas života VNN. Difúzia a drift VNN. Kontaktné javy, ohmický a Schottkyho kontakt. Základy teórie pn-prechodu. Polovodičové materiály, Si, Ge, GaAs, GaN, SiC, organické polovodiče. Technologické procesy prípravy polovodičových prvkov - monokryštalické dosky, epitaxia, difúzia, iónová implantácia, oxidácia, plazmatická depozícia, naparovanie, naprašovanie. Litografia, leptacie procesy. Vybrané aplikácie. Perspektívy a trendy rozvoja mikro/nano-elektroniky.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 04. 2020.

Typ výstupu: