22. 11. 2019  13:47 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-RST - Rádiokomunikačné systémy a trasy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Rádiokomunikačné systémy a trasy
Kód predmetu: I-RST
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa teoretické ako aj praktické znalosti z oblasti šírenia elmag. vĺn, antén ako aj moderných digitálnych bezdrôtových komunikačných systémov, mobilných komunikačných sietí a tiež navigačných systémov. Absolvent sa prakticky naučí používať moderné vysokofrekvenčné meracie prístroje, ako napr. spektrálne analyzátory, RF generátory a analyzátory digitálnych modulácií a pod.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Spektrum rádiových vĺn a jeho správa, šírenie elmag. vĺn v blízkosti zemského povrchu, v ionosfére a v troposfére, elektrické parametre a smerové vlastnosti antén, lineárne a plošné antény, sústavy antén, diverzitný príjem, miera množstva prenesenej informácie, entropia, zdrojové kódovanie, redundancia dát, kanálové kódovanie, samoopravné kódy, interleaving, digitálne modulácie, lokálne bezdrôtové komunikačné siete - WiFi, Bluetooth, ZigBee, mobilné komunikačné siete - GSM, UMTS, LTE, softvérovo definované radio - SDR, globálne systémy satelitnej navigácie - GPS, Galileo.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balanis,C.A.: Antenna Theory. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997
Farkaš, P.: Kódovanie a modulácie. FEI STU, Bratislava 1993
Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. FEKT VUT, Brno, 2003, ISBN 80-214-1833-8.
Haykin, S. Moher, M.: Modern Wireless Communications. New Jersey: Pearson Education, 2005, ISBN 0-13-022472-3
Redl S.M., Weber M.K., Oliphant M.W.: An Introduction to GSM. Artech House Publishers, 1995, ISBN 0-89006-785-6
Smith, D. R.: Digital transmission systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 1-020-7587-1
Vavra, Š., Turán, J.: Antény a šírenie elektromagnetických vĺn. ALFA, Bratislava, 1989
WCDMA for UMTS : Radio Access For Third Generation Mobile Communications. Chichester: John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-72051-8

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Cvičenia budú realizované vo forme 2-hodinového praktického laboratórneho cvičenia, ktoré sa bude konať každý týždeň.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Aktivita na laboratórnych cvičeniach a spracovanie referátov + písomný test počas semestra - 30 bodov. Záverečná písomná skúška - 70 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: