20. 11. 2019  17:58 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-EF - Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I
Kód predmetu: D-PS1-EF
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. František Uherek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získal potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do špecializácie Mikroelektronika a fotonika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
• Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky. Pokročilé mikro- a nano-elektronické štruktúry a prvky. (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.)
• Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr. (prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.)
• Metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev (prof. Ing. Juraj Breza, PhD.)
• Optoelektronika a optické prenosové systémy. Integrovaná optoelektronika a fotonika. Lasery a laserové systémy. (prof. Ing. František Uherek, PhD.)
• Senzorové štruktúry a prvky. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. (prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Výber príslušnej témy zo študijného odboru, konzultácie, riešenie danej problematiky.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Celkový počet hodnotených študentov: 0
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: