9. 12. 2019  1:44 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-VP2-EF - Vedecká práca II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca II
Kód predmetu: D-VP2-EF
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. František Uherek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Samostatná vedecká a výskumná práca v spolupráci so školiteľom.
Pravidelné konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Prezentácia získaných výsledkov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: