15. 11. 2019  23:57 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT2 - Elektrotechnika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Elektrotechnika 2
Kód predmetu: B-ELT2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky z analýzy dynamických elektrických obvodov, obvodov so sústredenými a rozloženými parametrami, analyzovať vplyv zmien obvodových parametrov v elektrických obvodoch v harmonickom ustálenom stave, analyzovať odozvu lineárnych obvodov na harmonické budenie. Analýza lineárnych elektrických obvodov v neharmonickom periodickom ustálenom stave, ako aj vyšetrovanie dynamických procesy v lineárnych elektrických obvodoch pomocou integrálnych transformácií, ako aj analýza elektrických systémov s rozloženými parametrami poskytne študentom nevyhnutný základ pre následné odborné predmety.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Obvody s nastaviteľnými parametrami, komplexné funkcie, fázorový nomogram. Prenosové a imitančné funkcie, frekvenčná charakteristika (komplexná, amplitúdová, fázová), zostrojovanie frekvenčných charakteristík jednoduchých obvodov. Rezonancia, rezonančné obvody. Periodické neharmonické priebehy veličín, využitie Fourierovho radu, vlastnosti koeficientov Fourierovho radu, komplexný tvar Fourierovho radu. Aplikácia Fourierovho radu pri riešení lineárnych elektrických obvodov, efektívna hodnota a výkon pri neharmonickom stave, približný výpočet koeficientov Fourierovho radu. Fourierova transformácia, jej vybrané vlastnosti, spektrum vybraných impulzov, prenosová funkcia. Prechodné javy v elektrickom obvode, vlastnosti a použitie Laplaceovej transformácie pri analýze elektrických obvodov v prechodnom stave. Operátorové obvodové rovnice. Sústavy s rozloženými parametrami, rovnice dlhého homogénneho vedenia (telegrafné rovnice). Určujúce parametre homogénneho vedenia. Riešenie telegrafných rovníc v harmonickom stave, okrajové podmienky, fyzikálna interpretácia riešenia. Špeciálne typy vedení, niektoré typy zakončení vedení, koeficient odrazu a PSV na vedení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
MAYER, D. Úvod do teorie elektrických obvodů. Praha : SNTL, 1981. 688 s.
BENDA, O. Teoretická elektrotechnika: Teória vedení. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 156 s. ISBN 978-80-227-2700-6.
I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003..
BOYLESTAD, R L. Introductory circuit analysis. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company, 1987. 864 s. ISBN 0-675-20631-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, seminárne a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Záverečná skúška sa skladá z teoretických otázok za 20 bodov a príkladov za 50 bodov. Výsledná známka sa stanoví na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej tabuľky danej Študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: