21. 10. 2020  4:58 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MER2 - Meracia technika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Meracia technika 2
Kód predmetu:
B-MER2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Valúch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu sa študent naučí aktuálne používané metódy merania elektrických veličín a ich aplikáciu v meracích prístrojoch. Pochopí princípy a vlastnosti moderných meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o zapojeniach meracích prístrojov. Naučí sa merať so špeciálnymi meracími prístrojmi. Získa potrebné schopnosti pre návrh a vytváranie komplexných meracích systémov.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Meracia technika 1 alebo úspešne absolvované Meranie
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy meracích prístrojov a ich súčasti.
Spracovanie signálu. Operačný zosilňovač a jeho využitie v meraní.
Meracie prevodníky. Špeciálne zapojenia pre meraciu techniku.
Princípy číslicového merania. AD a DA prevod, vzorkovanie, aliasing, kvantovanie.
Typy a princíp AČ a ČA prevodníkov. Vlastnosti prevodníkov.
Číslicový osciloskop. Sondy a príslušenstvo pre osciloskopy.
Diagnostika číslicových obvodov.
Zdroje signálov.
Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov.
Merania na dvojbranoch. Meranie impedancie.
Merania vo frekvenčnej oblasti.
Špeciálne vysokofrekvenčné merania, vektorový obvodový analyzátor.
Návrh a realizácia meracích prístrojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
HELFRICK, A D. -- COOPER, W D. Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. Delhi: PHI Learning, 2011. 460 s. ISBN 978-81-203-0752-0.
BANERJEE, G K. Electrical and Electronic Measurement. Delhi: PHI Learning, 2012. 872 s. ISBN 978-81-203-4526-3.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, laboratórne cvičenia, konzultácie, diskusia, riešenie samostatných zadaní, prezentácia výsledkov zadaní, konštrukčné cvičenia, individuálne štúdium
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Spracovanie výsledkov laboratórnych cvičení - max. 20 bodov
Vypracovanie individuálneho projektu - max. 30 bodov
Záverečná skúška (ústna) - max. 50 bodov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 27. 09. 2019.

Typ výstupu: