21. 10. 2020  5:10 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MER2 - Meracia technika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-MER2
Názov predmetu:
Meracia technika 2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Princípy meracích prístrojov a ich súčasti.
Spracovanie signálu. Operačný zosilňovač a jeho využitie v meraní.
Meracie prevodníky. Špeciálne zapojenia pre meraciu techniku.
Princípy číslicového merania. AD a DA prevod, vzorkovanie, aliasing, kvantovanie.
Typy a princíp AČ a ČA prevodníkov. Vlastnosti prevodníkov.
Číslicový osciloskop. Sondy a príslušenstvo pre osciloskopy.
Diagnostika číslicových obvodov.
Zdroje signálov.
Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov.
Merania na dvojbranoch. Meranie impedancie.
Merania vo frekvenčnej oblasti.
Špeciálne vysokofrekvenčné merania, vektorový obvodový analyzátor.
Návrh a realizácia meracích prístrojov.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 27. 09. 2019.

Typ výstupu: