10. 7. 2020  1:58 Amália
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT3 - Elektrotechnika 3 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELT3
Názov predmetu:
Elektrotechnika 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomná previerky s hodnotením max. 10 bodov a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Za úspešné vypracovanie individuálneho zadania študent získa 20 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý počas semestra za cvičenia získa spolu menej ako 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent rozšíri znalosti z teórie elektrických obvodov a elektromagnetického poľa so zameraním na systematickú analýzu elektrických sietí a numerické modelovanie elektromagnetických polí.
 
Stručná osnova predmetu:
Sylabus nadväzuje na predmety Elektrotechnika 1 a 2 a rozširuje znalosti v oblasti Teoretickej elektrotechniky.
Systematická analýza elektrických obvodov - graf siete, korektnosť. Metóda vetvových napätí, metóda stavovej premennej.
Sústavy z rozloženými parametrami, efekty na homogénnom vedení, homogénne vedenia v prechodnom stave.
Elektromagnetické pole v rôznych typoch prostredia, interakcia elektromagnetického poľa s materiálom. Numerická analýza elektromagnetických polí - princípy, výhody, obmedzenia. Metóda konečných diferencií a konečných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRATTON, J. Teorie elektromagnetického pole. Praha : SNTL, 1961.
DĚDEK, L. -- DĚDKOVÁ, J. Elektromagnetismus. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2000. 232 s. ISBN 80-214-1548-7.
ŠUMICHRAST, Ľ. Teória elektromagnetického poľa: Zbierka riešených príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 306 s. ISBN 80-227-1474-7.
MAYER, D. -- POLÁK, J. Metody řešení elektrických a magnetických polí. Praha : SNTL, 1983. 450 s.
SZÁNTÓ, L. Maxwellovy rovnice: a jejich názorné odvození. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 111 s. ISBN 80-7300-096-2.
MAYER, D. Aplikovaný elektromagnetizmus. Praha: Kopp, 2012. 532 s. ISBN 978-80-7232-424-8.
TIRPÁK, A. Elektromagnetizmus. Bratislava : IRIS, 2011. 710 s. ISBN 978-80-89238-46-0.
FERRARI, R. -- SILVESTER, P P. Finite elements for electrical engineers. New York : Cambridge University Press, 1996. 494 s. ISBN 0-521-44953-7.
CLEMMONOV, P. An Introduction to Electromagnetic Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1973.
CHUA, L O. -- PEN-MIN, L. Computer-aided analysis of electronic circuits: Algorithms and computational techniques. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1988. 737 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet si môže študent zapísať po úspešnom absolvovaní predmetu Bezpečnosť v elektrotechnike.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 164

AB
C
D
E
FX
25,6 %
11,0 %
11,0 %
19,5 %
28,7 %
4,2 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: