11. 7. 2020  22:57 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT3 - Elektrotechnika 3 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Elektrotechnika 3
Kód predmetu:
B-ELT3
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent rozšíri znalosti z teórie elektrických obvodov a elektromagnetického poľa so zameraním na systematickú analýzu elektrických sietí a numerické modelovanie elektromagnetických polí.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Sylabus nadväzuje na predmety Elektrotechnika 1 a 2 a rozširuje znalosti v oblasti Teoretickej elektrotechniky.
Systematická analýza elektrických obvodov - graf siete, korektnosť. Metóda vetvových napätí, metóda stavovej premennej.
Sústavy z rozloženými parametrami, efekty na homogénnom vedení, homogénne vedenia v prechodnom stave.
Elektromagnetické pole v rôznych typoch prostredia, interakcia elektromagnetického poľa s materiálom. Numerická analýza elektromagnetických polí - princípy, výhody, obmedzenia. Metóda konečných diferencií a konečných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRATTON, J. Teorie elektromagnetického pole. Praha : SNTL, 1961.
DĚDEK, L. -- DĚDKOVÁ, J. Elektromagnetismus. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2000. 232 s. ISBN 80-214-1548-7.
ŠUMICHRAST, Ľ. Teória elektromagnetického poľa: Zbierka riešených príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 306 s. ISBN 80-227-1474-7.
MAYER, D. -- POLÁK, J. Metody řešení elektrických a magnetických polí. Praha : SNTL, 1983. 450 s.
SZÁNTÓ, L. Maxwellovy rovnice: a jejich názorné odvození. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 111 s. ISBN 80-7300-096-2.
MAYER, D. Aplikovaný elektromagnetizmus. Praha: Kopp, 2012. 532 s. ISBN 978-80-7232-424-8.
TIRPÁK, A. Elektromagnetizmus. Bratislava : IRIS, 2011. 710 s. ISBN 978-80-89238-46-0.
FERRARI, R. -- SILVESTER, P P. Finite elements for electrical engineers. New York : Cambridge University Press, 1996. 494 s. ISBN 0-521-44953-7.
CLEMMONOV, P. An Introduction to Electromagnetic Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1973.
CHUA, L O. -- PEN-MIN, L. Computer-aided analysis of electronic circuits: Algorithms and computational techniques. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1988. 737 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky, seminárne a laboratórne cvičenia, individuálne zadania.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Záverečná skúška je písomná a skladá sa z teoretických otázok za 25 bodov a príkladov za 45 bodov. Výsledná známka sa stanoví na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej tabuľky danej Študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: