24. 10. 2020  0:41 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-MME - Moderné materiály pre elektrotechniku (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-MME
Názov predmetu:
Moderné materiály pre elektrotechniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Všetky cvičenia v priebehu semestra budú laboratórne. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester, ďalej vypracovať, odovzdať a obhájiť laboratórne protokoly. Za úspešne absolvované cvičenia a odovzdanie protokolov môže študent získať celkove 40 bodov. Na skúške môže študent získať maximálne 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent poznatky z merania a hodnotenia vybraných fyzikálnych, štrukturálnych, elektromagnetických a optických vlastností materiálov, ďalej cielene vybraných poznatkov z oblasti dielektrických a magnetických materiálov, materiálov pre tienenie elektromagnetických polí, kompozitných materiálov, materiálov pre optickú komunikačnú techniku a priemyselné senzorické aplikácie. Nadobudnuté poznatky a získané zručnosti pri testovaní a hodnotení vybraných parametrov materiálov počas semestra budú pre absolventa predmetu cenným zdrojom informácií pre prax v oblasti elektrotechniky, materiálového inžinierstva a príbuzných odvetví priemyslu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a rozdelenie materiálov
2. Štruktúra materiálov
3. Kryštalografia
4. Dielektrické materály
5. Magnetické materiály
6. Materiály pre tienenie elektromagnetických polí
7. Kompozitné materiály pre VF elektroniku
8. Materiály pre optickú komunikačnú techniku
9. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie
10.-11. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály, atď.).
12. Exkurzia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KITTEL, C. Úvod do fyziky pevných látek: Z amer.orig. Praha : Academia, 1985. 598 s.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
POLJAK, F. Dielektriká. Izolanty. Bratislava : Alfa, 1983. 169 s.
O HANDLEY, R C. Modern magnetic materials, principles and applications. USA: John Willey and Sons, 2000. 740 s. ISBN 0-471-15566-7.
MÉNDEZ, A. -- MORSE, T. Specialty Optical Fibers Handbook. Oxford : Elsevier Inc., 2007. 798 s. ISBN 978-0-12-369406-5.
KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. John Wiley, 2005. 680 s. ISBN 0-471-41526-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A
B
C
D
E
FX
45,5 %
27,3 %
18,2 %
9,0 %0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: