Jan 28, 2020   9:17 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus I-MME - Moderné materiály pre elektrotechniku (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Moderné materiály pre elektrotechniku
Kód predmetu: I-MME
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent poznatky z merania a hodnotenia vybraných fyzikálnych, štrukturálnych, elektromagnetických a optických vlastností materiálov, ďalej cielene vybraných poznatkov z oblasti dielektrických a magnetických materiálov, materiálov pre tienenie elektromagnetických polí, kompozitných materiálov, materiálov pre optickú komunikačnú techniku a priemyselné senzorické aplikácie. Nadobudnuté poznatky a získané zručnosti pri testovaní a hodnotení vybraných parametrov materiálov počas semestra budú pre absolventa predmetu cenným zdrojom informácií pre prax v oblasti elektrotechniky, materiálového inžinierstva a príbuzných odvetví priemyslu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a rozdelenie materiálov
2. Štruktúra materiálov
3. Kryštalografia
4. Dielektrické materály
5. Magnetické materiály
6. Materiály pre tienenie elektromagnetických polí
7. Kompozitné materiály pre VF elektroniku
8. Materiály pre optickú komunikačnú techniku
9. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie
10.-11. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály, atď.).
12. Exkurzia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KITTEL, C. Úvod do fyziky pevných látek: Z amer.orig. Praha : Academia, 1985. 598 s.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
POLJAK, F. Dielektriká. Izolanty. Bratislava : Alfa, 1983. 169 s.
O HANDLEY, R C. Modern magnetic materials, principles and applications. USA: John Willey and Sons, 2000. 740 s. ISBN 0-471-15566-7.
MÉNDEZ, A. -- MORSE, T. Specialty Optical Fibers Handbook. Oxford : Elsevier Inc., 2007. 798 s. ISBN 978-0-12-369406-5.
KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. John Wiley, 2005. 680 s. ISBN 0-471-41526-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, laboratórne cvičenia, exkurzia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: vypracovanie elaborátov, záverečná skúška (písomná/ústna)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: