Jan 28, 2020   11:03 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus I-MME - Moderné materiály pre elektrotechniku (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MME
Názov predmetu: Moderné materiály pre elektrotechniku
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Základné pojmy a rozdelenie materiálov
2. Štruktúra materiálov
3. Kryštalografia
4. Dielektrické materály
5. Magnetické materiály
6. Materiály pre tienenie elektromagnetických polí
7. Kompozitné materiály pre VF elektroniku
8. Materiály pre optickú komunikačnú techniku
9. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie
10.-11. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály, atď.).
12. Exkurzia


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: