23. 10. 2020  11:02 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-DP2-AE - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Diplomový projekt 2
Kód predmetu:
I-DP2-AE
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Diplomový projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Individuálny projekt, diskusia, konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Vypracovanie predbežnej správy, obhajoba projektu.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: