14. 12. 2019  3:45 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SPAE - Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike
Kód predmetu: I-SPAE
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. PhDr. Martin Méry (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Daniel Valúch, PhD. (prednášajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o uvedení elektrotechnických výrobkov na trh. Pochopí základné teoretické, technické a legislatívne aspekty normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Spozná požiadavky kladené na elektrotechnické výrobky na trhu. Získa prehľad o legislatíve v elektrotechnike. Bude vedieť prezentovať svoj výrobok, svoju firmu ako aj svoju osobu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Uvedenie elektrotechnických výrobkov na trh EÚ. Legislatívne požiadavky – príslušné zákony, nariadenia vlády; určený výrobok. Organizácia technickej normalizácie, metrologickej služby a skúšobníctva v SR. Technická normalizácia – technické normy, normalizácia v SR a vo svete. Metrológia – základné pojmy metrológie, vedecká a legálna metrológia, metrológia v SR a vo svete. Skúšobníctvo – posudzovanie zhody, autorizácia, akreditácia, skúšobné laboratóriá, ich kompetentnosť a akreditácia. Legislatívne požiadavky na elektrotechnické výrobky, bezpečnosť elektrických zariadení, elektromagnetická kompatibilita. Životný cyklus produktu v elektrotechnike – vývoj, testovanie, výroba, náklady. Právo duševného vlastníctva - autorský zákon, patentový zákon. Prezentácia výrobku - reklama a tvorba reklamnej kampane. Prezentácia firmy – public relations, ciele prezentácie. Pravidlá spoločenského správania v obchodnom styku - osobný imidž.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALENČÁR, R. -- KUREKOVÁ, E. -- HALAJ, M. Meranie a metrológia pre manažérov. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 252 s. ISBN 978-80-227-2743-3.
MORRIS, A S. Measurement and calibration for quality assurance. New York : Prentice Hall, 1991. 336 s. ISBN 0-13-567652-5.
SMITH, L E. -- SAITO, T. -- CZICHOS, H. Hanbook of metrology and testing. Berlin: Springer, 2011. 1500 s. ISBN 978-3-642-16640-2.
VOJČÍK, P. -- A KOL. Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 495 s. ISBN 978-80-7380-373-5.
ŠPAČEK, L. Business etiketa a komunikace. Praha: Ladislav Špaček, 2013. 350 s. ISBN 978-80-2604-347-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenia, konzultácie, diskusia, riešenie samostatných zadaní, individuálne štúdium
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie individuálneho projektu - max. 80 bodov
Záverečná skúška (ústna) - max. 20 bodov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: