19. 11. 2019  12:17 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SPAE - Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SPAE
Názov predmetu: Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Uvedenie elektrotechnických výrobkov na trh EÚ. Legislatívne požiadavky – príslušné zákony, nariadenia vlády; určený výrobok. Organizácia technickej normalizácie, metrologickej služby a skúšobníctva v SR. Technická normalizácia – technické normy, normalizácia v SR a vo svete. Metrológia – základné pojmy metrológie, vedecká a legálna metrológia, metrológia v SR a vo svete. Skúšobníctvo – posudzovanie zhody, autorizácia, akreditácia, skúšobné laboratóriá, ich kompetentnosť a akreditácia. Legislatívne požiadavky na elektrotechnické výrobky, bezpečnosť elektrických zariadení, elektromagnetická kompatibilita. Životný cyklus produktu v elektrotechnike – vývoj, testovanie, výroba, náklady. Právo duševného vlastníctva - autorský zákon, patentový zákon. Prezentácia výrobku - reklama a tvorba reklamnej kampane. Prezentácia firmy – public relations, ciele prezentácie. Pravidlá spoločenského správania v obchodnom styku - osobný imidž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: