21. 2. 2020  20:24 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-MPS - Meracie prístroje a systémy (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Meracie prístroje a systémy
Kód predmetu: D-MPS
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti meracích prístrojov. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja meracích systémov, využitie elektronických systémov a informačných technológií v odbore merania. Dokáže vedecky optimalizovať technické riešenia meracích systémov pri aplikácii v rôznych odvetviach využitia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V závislosti od témy dizertačnej práce môže osnova predmetu pozostávať z nasledovných oblastí:
- princípy meracích prístrojov;
- princípy snímačov vybraných veličín;
- automatizované meracie systémy s využitím informačných a komunikačných technológií;
- mikroelektronické prvky meracích prístrojov;
- moderné teórie a nástroje modelovania elektronických obvodov na spracovanie signálov v meracích systémoch;
- systémy na generáciu, záznam, prenos a spracovanie analógových signálov;
- systémy na generáciu, záznam a prenos číslicových signálov;
- metódy zabezpečovania presnosti spoľahlivosti a presné riadenie v čase pri zázname a prenose signálov;
- princípy číslicového spracovania signálov v meracej technike;
- spracovanie signálov pre zvýšenie presnosti a potlačenie parazitných a rušivých vplyvov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEBSTER, J G. Electrical Measurement, Signal Processing, and Displays. Boca Raton: CRC Press, 2003. 768 s. ISBN 0-8493-1733-9.
NAWROCKI, W. Measurement Systems and Sensors. Boston : Artech House, 2005. ISBN 1-58053-945-9.
CROVELLA, M. -- KRISHNAMURTHY, B. Internet Measurement: Infrastructure, Traffic, and Applications. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. 495 s. ISBN 0-470-01461-X.
BLACKBURN, J A. Modern instrumentation for scientists and engineers. New York : Springer Verlag, 2001. 319 s. ISBN 0-387-95056-7.

Odporúčaná:
Ďalšia knižná a časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a vyučujúceho.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Semináre, diskusia, individuálne štúdium.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežný test - max. 30 bodov,
Záverečná skúška (písomná alebo ústna) - max. 70 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: