25. 2. 2020  8:12 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-MPS - Meracie prístroje a systémy (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-MPS
Názov predmetu: Meracie prístroje a systémy
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
V závislosti od témy dizertačnej práce môže osnova predmetu pozostávať z nasledovných oblastí:
- princípy meracích prístrojov;
- princípy snímačov vybraných veličín;
- automatizované meracie systémy s využitím informačných a komunikačných technológií;
- mikroelektronické prvky meracích prístrojov;
- moderné teórie a nástroje modelovania elektronických obvodov na spracovanie signálov v meracích systémoch;
- systémy na generáciu, záznam, prenos a spracovanie analógových signálov;
- systémy na generáciu, záznam a prenos číslicových signálov;
- metódy zabezpečovania presnosti spoľahlivosti a presné riadenie v čase pri zázname a prenose signálov;
- princípy číslicového spracovania signálov v meracej technike;
- spracovanie signálov pre zvýšenie presnosti a potlačenie parazitných a rušivých vplyvov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: