Dec 16, 2019   10:38 a.m. Albína
Academic information system

Course syllabus I-DP-AE - Diplomová práca (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Diplomová práca
Kód predmetu: I-DP-AE
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je preukázanie a prezentácia schopností priniesť nové poznatky v procese realizácie diplomovej práce. To zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, vyhodnotenie aktuálneho stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia s dôrazom na celkový (vedecký/inžiniersky) prínos práce. V odbornej rozprave k diplomovej práci študent preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky, ktoré získal vypracovaním diplomovej práce a štúdiom študijného programu, schopnosť aplikovať ich pri riešení problémov a schopnosť obhájiť svoje názory v diskusii.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie diplomovej práce.
Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce.
Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou.
Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce.
Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: konzultácia 2 hod. za týždeň
štátna skúška

 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podľa Študijného poriadku STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 17. 03. 2019.

Type of output: