Nov 21, 2019   4:43 p.m. Elvíra
Academic information system

Course syllabus I-TD - Technická diagnostika (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TD
Názov predmetu: Technická diagnostika
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky.
2. Diagnostické modely technických systémov, hĺbka diagnostiky, diagnostické pokrytie, tvorba diagnostických testov.
3. Štrukturálne a procesné parametre a metódy diagnostiky.
4. Prostriedky diagnostiky, vnútorné a vonkajšie prostriedky, aktívna a pasívna diagnostika.
5. Diagnostická veličina, diagnostické príznaky, výber a redukcia príznakov.
6. Metódy klasifikácie stavov objektu diagnostiky, deterministické a štatistické, základné princípy.
7. Metódy spracovania signálov pre diagnostické účely.
8. Technické systémy diagnostiky elektronických systémov, princípy in-circuit testovania.
9. Diagnostické expertné systémy, monitorovacie systémy.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Type of output: