Oct 27, 2020   11:17 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus D-DS-MT - Dizertačná skúška (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-DS-MT
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
meracia technika - doktorandský (povinný), 2. rok
meracia technika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a úspešná obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2AH, ktorú posudzuje jeden oponent.
Obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou, kredity študent získa po jej obhájení.
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v písomnej práci k dizertačnej skúške.
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade s témou dizertačnej práce.
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 17. 03. 2019.

Type of output: