6. 4. 2020  23:47 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-MT - Dizertačná skúška (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Kód predmetu: D-DS-MT
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v písomnej práci k dizertačnej skúške.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade s témou dizertačnej práce.
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca, konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Štátna skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 17. 03. 2019.

Typ výstupu: