8. 4. 2020  14:14 Albert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-MT - Dizertačná skúška (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DS-MT
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade s témou dizertačnej práce.
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 17. 03. 2019.

Typ výstupu: