29. 10. 2020  3:43 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BZP-ET - Bakalárska záverečná práca (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Bakalárska záverečná práca
Kód predmetu:
B-BZP-ET
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Zvládnuť písomné spracovanie výsledkov projektu, ich prezentácia a obhajoba pred komisiou.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu
• Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
• Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
KATUŠČÁK, D. Bibliografická komunikácia: Výmena bibliografických údajov. Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1994. 249 s. ISBN 80-85165-47-3.
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.

Odporúčaná:
Ostatná literatúra súvisiaca s predmetom bakalárskej práce.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konzultácie s vedúcim práce, samostatná projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Výsledné hodnotenie je stanovené komisiou štátnej skúšky bakalárskeho štúdia na záklde obhajoby bakalárskej práce. Komisia prihliada aj na posudky vedúceho a oponenta práce.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: