Feb 26, 2020   6:32 p.m. Viktor
Academic information system

Course syllabus I-DP1-AE - Diplomový projekt 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP1-AE
Názov predmetu: Diplomový projekt 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: