Oct 26, 2020   2:35 a.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus I-AMAG - Aplikovaný magnetizmus (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-AMAG
Názov predmetu: Aplikovaný magnetizmus
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 12 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení získa študent maximálne 18 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 70 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálny študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získajú základné informácie z oblasti fyzikálnych javov a procesov prejavujúcich sa v magnetických materiáloch ako aj poznatky o rozdelení látok z hľadiska ich magnetických vlastností. Naučí sa základné metódy vyhodnocovania vlastností takýchto materiálov s ohľadom na požiadavky konkrétnych aplikácií v elektrotechnike (napr. elektrické stroje - transformátory, generátory, elektromotory a pod.).
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a veličiny elektromagnetického poľa, Maxwellove rovnice v integrálnom a diferenciálnom tvare. Materiálové vzťahy, magnetická permeabilita a susceptibilita, komplexná permeabilita. Atómový magnetizmus. Klasifikácia látok podľa magnetických vlastností. Látky bez magnetickej štruktúry a s neusporiadanou štruktúrou, diamagnetizmus, paramagnetizmus. Látky s usporiadanou štruktúrou, feromagnetizmus, antiferomagnetizmus, ferimagnetizmus. Magnetická anizotropia a jej rozdelenie. Magnetostrikcia (Jouleov jav) a jej kategorizácia. Magnetoelastický (Vilariho) jav a jeho vzťah s magnetostrikciou, magnetoelastická energia. Doménová štruktúra feromagnetík. Metódy pozorovania magnetických domén. Magnetizačné procesy, posuvy doménových stien, natáčanie vektora magnetickej polarizácie, paraproces, magnetická polarizácia nasýtenia. Mechanizmus premagnetovania látok (vznik premagnetizačných zárodkov), príčiny magnetickej hysterézie. Základy merania magnetických vlastností masívnych vzoriek. Spôsoby odmagnetovania vzoriek.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAJKO, V. -- POTOCKÝ, L. -- ZENTKO, A. Magnetizačné procesy. Bratislava : Alfa, 1982. 318 s.
BERTOTTI, G. Hysteresis in magnetism: for physicists, materials scientists, and engineers. San Diego : Academic Press, 1998. 558 s. ISBN 0-12-093270-9.
JILES, D C. Introduction to Magnetism and Magnetic Materials. London: Stanley Thornes Pub. Ltd, 1998. ISBN 0-41-279860-3.
HUBERT, A. -- SCHÄFER, R. Magnetic domains: The analysis of magnetic microstructures. Berlin : Springer Verlag, 1998. 696 s. ISBN 3-540-64108-4.
CHIKAZUMI, S. Physics of magnetism. New York : John Wiley & Sons, 1964. 554 s.
WHITE, R M. Quantum theory of magnetism. New York: McGraw-Hill, Inc., 1970. ISSN 0171-1873.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo ruský jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
DE
FX
40,0 %
13,3 %
26,7 %
13,3 %
6,7 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: