Oct 19, 2020   6:07 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus I-CSSE - Číslicové spracovanie signálov (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-CSSE
Názov predmetu:
Číslicové spracovanie signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov. Za aktívne riešenie priebežných úloh na cvičeniach získa študent maximálne 15 bodov a za vyriešenie semestrálneho projektu 15 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 50 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálny študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy, vlastnosti a špecifiká číslicových metód spracovania meracích signálov. Spozná základné štruktúry digitálnych signálových procesorov. Získa potrebné schopnosti pre návrh a vývoj hardvérových a softvérových prostriedkov systémov číslicového spracovania meracích signálov pre potreby priemyselnej praxe, technickej diagnostiky ako aj experimentálneho výskumu a vývoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do číslicového spracovania signálov (ČSS), ciele a metódy. Opis, modelovanie a špecifiká číslicových systémov. Číslicová filtrácia. Metódy návrhu číslicových filtrov typu IIR. Metódy návrhu číslicových filtrov typu FIR. Problémy číslicového spracovania vo formáte s pevnou rádovou čiarkou. Signálové procesory (štruktúra, vlastnosti, použitie). Špecifické črty architektúry signálových procesorov. Spôsoby adresovania operandov, reťazenie operácií a funkcie signálových procesoroch. Spôsoby realizácie medziprocesorovej komunikácie v systémoch ČSS. Základné princípy realizácie diskrétnych transformácií, DFT a FFT metódy a ich použitie. Multifrekvenčné systémy spracovania signálov. Vlnkové transformácie. Metódy číslicového spracovania stochastických signálov. Špecifičké požiadavky na ČSS v meracích systémoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PROAKIS, J G. -- MANOLAKIS, D G. Digital signal processing : principles, algorithms and applications. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 968 s. ISBN 0-13-394289-9.
KOTULIAKOVÁ, J. -- ROZINAJ, G. Číslicové spracovanie signálov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 174 s. ISBN 80-227-1236-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na 10 ľudí.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

AB
C
D
EFX
10,7 %10,7 %
14,3 %
39,3 %
25,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: