Sep 21, 2020   3:08 p.m. Matúš
Academic information system

Course syllabus D-DP1E-MT - Dizertačný projekt Ie (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Dizertačný projekt Ie
Kód predmetu:
D-DP1E-MT
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovanie priebežného prehľadu súčasného stavu v oblasti témy dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Projektová práca, konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Type of output: