Jan 25, 2020   9:36 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus D-DP1E-MT - Dizertačný projekt Ie (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP1E-MT
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Type of output: