29. 3. 2020  3:16 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TDIAG - Technická diagnostika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Technická diagnostika
Kód predmetu: B-TDIAG
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Gabriel Gálik (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získava široké poznatky z technickej diagnostiky, metodiky zisťovania a hodnotenia stavu technických systémov, modelovania technických systémov pre diagnostické účely a tvorby diagnostických testov a diagnostických systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky. Diagnostické modely technických systémov, diagnostické metódy. Základné meracie princípy a metódy diagnostiky elektrických obvodov. Základné princípy merania a spracovania signálov. Diagnostika a vyhodnotenie stavu mechanických a mechatronických systémov. Sériová diagnostika a diagnostika dátových zberníc. Diagnostické riešenia vozidiel, sériová diagnostika OBDII a EOBD.


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREIDL, M. -- ŠMÍD, R. Technická diagnostika: Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.
KREIDL, M. Diagnostické systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, laboratórne cvičenia, riešenie samostatných zadaní a individuálne štúdium.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra písomné previerky 10 bodov, hodnotenie priebežnej činnosti na cvičeniach a spracovanie písomných správ 50 bodov, záverečná písomná skúška 40 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: