29. 3. 2020  3:34 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TDIAG - Technická diagnostika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TDIAG
Názov predmetu: Technická diagnostika
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky. Diagnostické modely technických systémov, diagnostické metódy. Základné meracie princípy a metódy diagnostiky elektrických obvodov. Základné princípy merania a spracovania signálov. Diagnostika a vyhodnotenie stavu mechanických a mechatronických systémov. Sériová diagnostika a diagnostika dátových zberníc. Diagnostické riešenia vozidiel, sériová diagnostika OBDII a EOBD.Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: