9. 4. 2020  3:51 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP2-MS - Vedecká práca II (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca II
Kód predmetu: D-VP2-MS
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator and by suprevisor.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca, individuálna a tímová vedecká práca
rozsah 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín seminárov týždenne)
prezenčná metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: prospel/neprospel
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 07. 2019.

Typ výstupu: