Oct 14, 2019   10:52 p.m. Boris
Academic information system

Course syllabus N425C0_4B - Chémia potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425C0_4B
Názov predmetu: Chémia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 10 bodov. Ústna skúška je hodnotená najviac 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 15 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 25-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov chémie potravín. Vie chemické zloženie potravinových matríc s pohľadu mikro a makrozložiek. Vie kategorizovať jednotlivé zlúčeniny z hľadiska ich zloženia, fyzikálnochemických vlastností a chemickej reaktivity. Ovláda základné chemické deje prebiehajúce pri výrobe a skladovaní potravín. Pozná základné princípy chemických reakcií prebiehajúcich v potravinách. Vie ovplyvňovať priebeh a interakcie základných zložiek potravín medzi sebou navzájom. Má vedomosti o výsledkoch fyzikálnochemických interakcií zložiek potravín. Rozumie chémii dejov prebiehajúcich v potravinách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Voda v potravinách, funkcie, reaktivita, vplyv na priebeh reakcií
2. Aminokyseliny, peptidy, proteíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
3. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
4. Tuky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
5. Vitamíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
6. Farbivá v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
7. Antioxidanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
8. Aditívne látky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
9. Procesné kontaminanty v potravinách, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
10. Sekundárne metabolity mikroorganizmov ako kontaminanty potravín, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
11. Priemyselné kontaminanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
12. Anorganické komponenty potravín, výskyt, vlastnosti, reaktivita
13. Faktory ovplyvňujúce stabilitu a rýchlosť (inter)reakcií jednotlivých zložiek potravín, vplyv externých a interných faktorov na ich priebeh v potravinách počas výroby a skladovania


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 1. Tábor : OSSIS, 2002. 331 s. ISBN 80-86659-00-3.
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 2. Tábor : OSSIS, 2002. 303 s. ISBN 80-86659-01-1.
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 3. Tábor : OSSIS, 2002. 343 s. ISBN 80-86659-02-X.
BELITZ, H. -- GROSCH, W. Food Chemistry. Berlin : Springer Verlag, 1999. 992 s. ISBN 3-540-64704-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet „Chémia potravín“ je určený študentom 3 ročníka I. stupňa študijného programu „Potraviny, výživa, kozmetika“
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
24,3 %10,8 %16,2 %13,5 %13,5 %21,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: