Nov 19, 2019   4:00 a.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus N425C0_4B - Chémia potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chémia potravín
Kód predmetu: N425C0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov chémie potravín. Vie chemické zloženie potravinových matríc s pohľadu mikro a makrozložiek. Vie kategorizovať jednotlivé zlúčeniny z hľadiska ich zloženia, fyzikálnochemických vlastností a chemickej reaktivity. Ovláda základné chemické deje prebiehajúce pri výrobe a skladovaní potravín. Pozná základné princípy chemických reakcií prebiehajúcich v potravinách. Vie ovplyvňovať priebeh a interakcie základných zložiek potravín medzi sebou navzájom. Má vedomosti o výsledkoch fyzikálnochemických interakcií zložiek potravín. Rozumie chémii dejov prebiehajúcich v potravinách.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Voda v potravinách, funkcie, reaktivita, vplyv na priebeh reakcií
2. Aminokyseliny, peptidy, proteíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
3. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
4. Tuky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
5. Vitamíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
6. Farbivá v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
7. Antioxidanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
8. Aditívne látky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
9. Procesné kontaminanty v potravinách, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
10. Sekundárne metabolity mikroorganizmov ako kontaminanty potravín, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
11. Priemyselné kontaminanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
12. Anorganické komponenty potravín, výskyt, vlastnosti, reaktivita
13. Faktory ovplyvňujúce stabilitu a rýchlosť (inter)reakcií jednotlivých zložiek potravín, vplyv externých a interných faktorov na ich priebeh v potravinách počas výroby a skladovania


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 1. Tábor : OSSIS, 2002. 331 s. ISBN 80-86659-00-3.
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 2. Tábor : OSSIS, 2002. 303 s. ISBN 80-86659-01-1.
VELÍŠEK, J. Chemie potravin 3. Tábor : OSSIS, 2002. 343 s. ISBN 80-86659-02-X.
BELITZ, H. -- GROSCH, W. Food Chemistry. Berlin : Springer Verlag, 1999. 992 s. ISBN 3-540-64704-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet „Chémia potravín“ sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: