Dec 12, 2019   2:05 p.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N425M0_4I - Mikrobiológia potravinárskych výrob a kozmetiky (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425M0_4I
Názov predmetu: Mikrobiológia potravinárskych výrob a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú dve písomné previerky po 50 bodov; Pre postup na ústnu skúšku je potrebné získať najmenej 25 bodov z každej previerky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí princípy mikrobiológie požívatín, dokáže charakterizovať potravinársky významné mikroorganizmy a ich skupiny, spozná mikrobiológiu potravinárskych výrob a kozmetiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Potravinársky relevantné skupiny mikroorganizmov- taxonómia, úloha a ich význam v potravinách.
Mikrobiológia vody používanej v potravinárskom priemysle.
Mikrobiologické aspekty získavania, spracovania a skladovania mäsa a mäsových výrobkov.
Mikrobiologické aspekty spracovania hydiny, vajec a rýb.
Mikrobiologické aspekty ovocia a zeleniny v procese spracovania a skladovania. Výroba fermentovaných výrobkov na báze zeleniny.
Mikrobiologické aspekty výroby hotových jedál a dehydratovaných konzervárenských výrobkov. Mikrobiologické aspekty výroby chleba, pekárskych výrobkov a cestovín.
Mikrobiologické aspekty cukru, cukrárenských výrobkov a čokolády.
Mikrobiologické aspekty získavania, tepelného ošetrenia a skladovania mlieka.
Mikrobiológia sušených, zahustených a fermentovaných mliečnych výrobkov, masla a syrov. Funkcia kyslomliečnych baktérií.
Mikrobiológia výrobkov tukového priemyslu a kozmetiky.
Mikrobiológia pochutím a nápojov.
Odpadové hospodárstvo v potravinárskej technológií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Görner, F., Valík, Ľ.: Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Malé Centrum, Bratislava, 2004. 527 s. Bratislava,: Malé Centrum,, 2004. 527 s. ISBN 80-967064-9-7.

Odporúčaná:
Adams M.R. and Moss, M.O.: Food Microbiology. The Royal Society of Chemistry 2008. 463 s. ISBN 978-0-85404-284-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
75,0 %19,8 %5,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Greifová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: