Oct 22, 2020   5:47 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus N425P1_4I - Potravinárske inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N425P1_4I
Názov predmetu: Potravinárske inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy z príkladov spolu za 50 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 27,5 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 27,5 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 91 100 bodov, B 82 90 bodov, C 73 81 bodov, D 64 72 bodov, E 55 63 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov kinetiky, stechiometrie a termodynamiky bioprocesov, o základných modeloch bioreaktorov ich návrhových a prevádzkových výpočtoch, o základných konštrukčných aspektoch bioreaktorov a o sterilizácii bioreaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
1. Kinetika bioprocesov (dotácia 2/2)
2.
1.1. Enzýmová kinetika (dotácia 2/2)
 
a.
1.1.1. Homogénne kvapalné systémy
b.1.1.2. Systémy s nerozpustným kvapalným alebo tuhým substrátom.
c.
1.1.3. Inaktivácia enzýmov

3.
1.2. Stechiometria bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
4.1.2.1. Aeróbne kultivácie
1.2.2. Anaeróbne kultivácie
(dotácia 2/2)
5.
1.3. Termodynamika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
6.
1.4. Kinetika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
7.2. Bioreaktory (dotácia 2/2)
8.
2.1. Vsádzkové bioreaktory (dotácia 2/2)
9.
2.2. Prítokové bioreaktory (dotácia 2/2)
10.
2.3. Prietokové bioreaktory (dotácia 2/2)
 
a.
2.3.1. Miešané reaktory
b.2.3.2. Rúrové reaktory

11.2.4. Aeróbne bioreaktory (dotácia 2/2)
12.2.5. Scale up bioreaktorov (dotácia 2/2)
13.
3. Sterilizácia (dotácia 2/2)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÁLEŠ, V. MÉSZÁROS, A. POLAKOVIČ, M. ŠTEFUCA, V. MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB ART, 2003. 128 s. ISBN 80 89006 75 2.
DORAN, P M. Bioprocess Engineering Principles. London : Academic Press, 1995. 439 s. ISBN 0 12 220856 0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Potravinárske inžinierstvo je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Potraviny, hygiena, kozmetika.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
32,5 %
30,5 %
22,7 %
7,8 %6,5 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: