Feb 21, 2020   11:06 a.m. Eleonóra
Academic information system

Course syllabus N425T7_4I - Technológia sacharidov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425T7_4I
Názov predmetu: Technológia sacharidov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná a ústna skúška. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56- 64 %, FX 0-55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o technológii výroby čokoládových (čokoláda) a nečokoládových cukroviniek (kandity, karamely, želé, šlahané cukrovinky, fondán, komprimáty, draže), výrobe cukru z cukrovej repy a cukrovej trstiny, vedľajších produktoch pri výrobe cukru.
 
Stručná osnova predmetu:
Technológia výroby čokoládových a nečokoládových cukroviniek (suroviny, technológia výroby).
Spracovanie kakaových bôbov.
Výroba čokolády (výroba kakaovej a čokoládovej hmoty, výroba čokolády).
Výroba nečokoládových cukroviniek (kandity, karamely, želé).
Výroba nečokoládových cukroviniek (šlahané cukrovinky, fondán, komprimáty, draže).
Výroba cukru. Zloženie cukrovej repy, základné analytické pojmy.
Manipulácia s repou, ťaženie šťavy (extrakcia a difúzia).
Čistenie štiav (čerenie, 1 a 2 saturácia).
Úprava šťavy pred odparkou, zahrievanie a odparovanie štiav. Zvarovanie cukrovín a kryštalizácia cukru.
Rafinácia cukru: afinácia, výrobná schéma varne.
Sušenie, chladenie a skladovanie kryštálového cukru.
Vedľajšie produkty pri výrobe cukru, odpadové vody v cukrovarníctve.
Výroba cukru z cukrovej trstiny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČOPÍKOVÁ, J. Technologie čokolády a cukrovinek. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-365-7.
PŘÍHODA, J. -- HRUŠKOVÁ, M. -- KADLEC, Z. Technologie sacharidu. Praha: VŠCHT, 2000. 138 s. ISBN 80-7080-400-9.

Odporúčaná:
Bretschneider, R. Technologie cukru : Surovárna a rafinerie. Praha: SNTL, 1980. 423 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

ABCDEFX
56,3 %23,0 %15,9 %4,0 %0,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: