Oct 15, 2019   0:04 a.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus N425P4_4B - Potravinárske suroviny (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425P4_4B
Názov predmetu: Potravinárske suroviny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56- 64 %, FX 0-55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z nasledujúcich oblastí: suroviny konzervárenského priemyslu, suroviny v mliekarenskej technológii, suroviny v mäsospracujúcom priemysle, suroviny v cereálnej technológii, suroviny v cukrárskej a cukrovarníckej technológii, suroviny v tukárskej technológii, suroviny využívané v biotechnologických procesoch, aditívne látky, voda v potravinárskom priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady hospodárenia so surovinami a ich zabezpečenie pre priemysel.
Suroviny konzervárenského priemyslu. Požiadavky na akosť základných surovín. Technologicky významné druhy ovocia a zeleniny.
Suroviny v mäsospracujúcom priemysle. Požiadavky na kvalitu základných surovín.
Suroviny v mliekarenskej technológii. Požiadavky na kvalitu základných surovín.
Suroviny v cereálnej technológii. Požiadavky na kvalitu základných surovín.
Suroviny v cukrárskej a cukrovarníckej technológii. Požiadavky na kvalitu základných surovín
Suroviny v tukárskej technológii. Požiadavky na kvalitu základných surovín.
Suroviny využívané v biotechnologických procesoch a požiadavky na ich kvalitu.
Prísady a pomocné látky. Chuťovo účinné prísady, korenie a extrakty z korenín.
Fortifikačné látky, látky upravujúce vzhľad a konzistenciu, látky predlžujúce trvanlivosť potravín, pomocné látky.
Voda používaná v potravinárskom priemysle. Požiadavky na akosť technologickej vody, potreba vody pre jednotlivé výroby.
Chemické zloženie potravinárskych surovín a zmeny základných zložiek. Zmeny látok sekundárneho charakteru. Ochranné látky a biokatalyzátory.
Skladovanie potravinárskych a biotechnologických surovín v chladiarňach a regulovanej atmosfére.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KADLEC, P. Technologie potravin I. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 300 s. ISBN 80-7080-509-9.
KADLEC, P. Technologie potravin II. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 236 s. ISBN 80-7080-510-2.
KADLEC, P. -- VOLDŘICH, M. -- MELZOCH, K. Technologie potravin. Přehled tradičních potravinářskych výrob. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2012. 569 s. ISBN 978-80-7418-145-0.
PETR, J. -- LOUDA, F. Produkcie potravinářskych surovin. Praha: VŠCHT, 1988. 213 s. ISBN 80-7080-332-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
31,8 %18,8 %29,4 %16,5 %3,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: