21. 2. 2020  11:37 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 425P3_4B - Potravinárske suroviny a technológie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 425P3_4B
Názov predmetu: Potravinárske suroviny a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné testy z jednotlivých potravinárskych technológii. Známky: A (92-100 %), B (83-91 %), C (74-82 %), D (65-73 %), E (56-64 %), FX (0-55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základných surovinách, základných postupoch výroby hlavných potravinárskych komodít s dôrazom na logistiku usporiadania jednotlivých technologických operácii pri požiadavke maximálneho zachovania výživových zložiek
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje všeobecný a ucelený súbor vedomostí z potravinárskych technológii. Základné pojmy a prvky potravinárskych technológii: technológie sacharidov a cereálií, konzervácie potravín a technológie mäsa, technológie mlieka, tukov a kozmetiky, fermentačné technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KADLEC, P. Technologie potravin I. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 300 s. ISBN 80-7080-509-9.
KADLEC, P. Technologie potravin II. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 236 s. ISBN 80-7080-510-2.
DRDÁK, M. Základy potravinárskych technológii: Spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín. Cereálne a fermentačné technológie. Uchovávanie,hygiena a ekológia potravín. Bratislava : Malé centrum, 1996. 511 s. ISBN 80-967064-1-1.

Odporúčaná:
Hui, Y. H.: Encyclopedia of food science and technology, vol. 2, APV Crepaco, Lake Hills, 1989, 1300 s. ISBN 0-471-50541-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDEFX
22,4 %17,6 %35,2 %12,0 %3,2 %9,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: