Feb 26, 2020   6:49 p.m. Viktor
Academic information system

Course syllabus N425T5_4I - Trendy v analýze potravín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Trendy v analýze potravín
Kód predmetu: N425T5_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so súčasnými požiadavkami na analýzu potravín z pohľadu ochrany zdravia a života spotrebiteľa. Študent získa poznatky z legislatívnych požiadaviek a aspektov určovania zložiek potravín. Študent získa vedomosti z najmodernejších postupov aplikovaných pri analýze potravín zameranej na identifikáciu a stanovenie prírodných a cudzorodých látok v potravinových matriciach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika a osobitosti potravinovej matrice, legislatívne požiadavky EU a CA na postupy odoberania, uskladňovanie a úpravu vzoriek
2. Trendy v analýze endokrinných disruptorov v potravinách, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
3. Trendy v analýze látok používaných na ochranu živočíšnych produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
4. Trendy v analýze látok používaných na ochranu rastlinných produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
5. Trendy v analýze anabolických preparátov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
6. Trendy v analýze prírodných látok ako makrozložiek potravín
7. Trendy v analýze prírodných látok ako mikrozložiek potravín
8. Trendy v analýze prítomnosti geneticky modifikovných zložiek v potravinách a „nových“ potravinách, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
9. Trendy v analýze procesne vynikajúcich kontaminantov počas výroby potravín, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
10. Trendy v analýze kontaminujúcich mikrobiálnych produktov v potravinových matriciach, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
11. Trendy v analýze migrantov obalových materiálov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU
12. Trendy v analýze určovania znakov pôvodu/originality potravín, kritériá EU k určovaniu týchto charakteristík
13. Trendy v analýze určovania falšovania potravín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
NOLLET, L. -- TOLDRÁ, F. Food Analysis by HPLC. Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2013. 1078 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet „Trendy v analýze potravín“ sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: