Dec 10, 2019   6:09 p.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus N425H2_4B - Hygiena a ochrana zdravia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425H2_4B
Názov predmetu: Hygiena a ochrana zdravia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (výberový), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa budú konať dve písomné previerky, každá za max. 40 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné najmenej 36 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 33 bodov, na hodnotenie C najmenej 29 bodov, na hodnotenie D najmenej 26 bodov a na hodnotenie E najmenej 22 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ak nezíska najmenej 22 bodov za každý test (hodnotenie najmenej E).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o význame hygieny od obdobia Staroveku až po súčasnosť a o jej vzťahu k úrovni hospodárskeho a spoločenského rozvoja spoločnosti, ako aj o metódach štátneho dozoru v oblasti verejného zdravotníctva na Slovensku a v Európskej únii. Vie určiť základné princípy osobnej hygieny, hygieny výživy a hygieny interiérov životného a pracovného prostredia a dôležitosť chémie, biochémie, potravinárstva a súvisiacich vedných odborov pri
zabezpečovaní podmienok pre ochranu zdravia a prevenciu ochorenia človeka.
 
Stručná osnova predmetu:
1. História vývoja hygieny vo svete a na území dnešného Slovenska. Významné udalosti a osobnosti v histórii hygieny.
2. Hygiena ako súčasť ekonomického a sociálneho vývoja spoločnosti. Vymedzenie pojmov ”Všeobecná hygiena” a ”Ochrana zdravia”. Hygiena ako akademická disciplína. Legislatíva v oblasti hygieny a ochrany zdravia. Orgány dozoru nad hygienou a ochranou zdravia. Verejné zdravotníctvo v SR a EÚ. Štátna politika zdravia, úloha chémie a potravinárstva.
3. Osobná hygiena: sociálna hygiena (hygiena komunikácie a duševná hygiena) a hygiena telesnej kultúry.
4. Hygienický rizikové faktory v interiéroch životného a pracovného prostredia. Pojem ”Syndróm chorej budovy” (SBS).
5-6. Fyzikálne faktory hygieny interiérov (akustika, osvetlenie, teplo, ovzdušie, žiarenia): komfort, diskomfort, ohrozenie zdravia. Osobné ochranné pracovné pomôcky.
7-8. Chemické faktory hygieny interiérov: komfort, diskomfort, ohrozenie zdravia.
9. Biologické faktory hygieny interiérov: komfort, diskomfort, ohrozenie zdravia.
10. Hygiena výživy. Legislatíva v oblasti hygieny výživy v SR a EÚ. Štátny potravinový dozor.
11. Biologická a energetická vyváženosť výživy.
12. Hygienicky rizikové faktory vo výžive.
13. Ochorenia a otravy z požívatín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HOJEROVÁ, J. -- BOSKOVIČOVÁ, E. Ako si vybrať kozmetiku: Kozmetika, zdravie, krása. Bratislava : Plat4M Books, 2015. 368 s. ISBN 978-80-89642-19-9.
Ághová, Ľ. a kol. Hygiena. Martin: Osveta, 1993. 268 s. ISBN 80-217-0515-9.
Aktuálne zákony, nariadenia, vyhlášky a doplnkové učebné materiály zaslané elektronicky.
Zákon č. 103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov, čiastka 33, s. 1286 – 1409.
Zákon č. 376/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách č. 152/1995 v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 18. 02. 2019.

Type of output: