Oct 24, 2019   0:57 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus N425K0_4D - Kozmetológia, hygiena a ochrana zdravia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425K0_4D
Názov predmetu: Kozmetológia, hygiena a ochrana zdravia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia a technológia požívatín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
 
Výsledky vzdelávania:
Praktická aplikácia teoretických znalostí v oblasti produktov chémie každodenného života, t.j. informácií o prípravkoch osobnej hygieny, ochranných kozmetických výrobkov a sanitačných prostriedkov pre potravinársky a kozmetický priemysel, v záujme ochrany zdravia človeka.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná hygiena, zdravie, ochrana zdravia. Orgány a inštitúty hygienického dozoru. Verejné zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii. Štátna politika zdravia, úloha chémie a potravinárstva. Sociálne aspekty hygieny a kvalita života. Hygienické a sanitačné prostriedky v potravinárskom a kozmetickom priemysle. Legislatíva. Význam kozmetológie a chémie v oblasti prípravkov bežného života.
Nepovolené, regulované a povolené zložky kozmetických výrobkov. Legislatíva, praktické príklady. Kvalita a bezpečnosť kozmetických zložiek. Kvalita a bezpečnosť kozmetických výrobkov. Hygienické a ochranné kozmetické výrobky a ich profylaktická úloha pri ochrane zdravia. Notifikácia a bezpečnosť kozmetických výrobkov. Ekologické a toxikologické aspekty hygienických a kozmetických výrobkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ONDREJKOVIČOVÁ, I. -- BAKOŠOVÁ, M. -- BIROŠOVÁ, L. -- FÁBEROVÁ, Z. -- HOJEROVÁ, J. -- IZAKOVIČ, M. -- JANTOVÁ, S. -- KASZONYI, A. -- KOVAŘÍK, P. -- LUCOVÁ, M. -- PROUSEK, J. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠIMA, J. Bezpečná chémia. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2012. 125 s. ISBN 978-80-89597-02-4.

Odporúčaná:
HOJEROVÁ, J., ŠKULTÉTYOVÁ, K.: MATERIÁLY : pre 2. a 3. ročník študijného odboru kozmetik. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 232 s. ISBN 978-80-10-01641-9.
HOJEROVÁ: KOZMETIKA-ZDRAVIE-KRÁSA : Odhalené tajomstvá. MetroMedia, 2009. 359 s. ISBN 978-80-89327-02-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: