22. 11. 2019  13:03 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L2_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analýzy potravín
Kód predmetu: 436L2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktickú skúsenosť s analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, vie stanoviť základné zložky potravín (minerálne látky, sacharidy, aromatické látky, vitamíny) a niektoré cudzorodé látky (konzervačné látky). Ovláda metódy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti výrobkov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do cvičení.
Stanovenie minerálnych látok.
Stanovenie sacharidov.
Stanovenie konzervačných látok.
Stanovenie vitamínov.
Stanovenie aromatických látok.
Senzorická analýza.
Záverečná písomná práca, klasifikovaný zápočet.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. Laboratorní příručka analýzy potravín. Praha : SNTL, 1981. 718 s.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
VALENTOVÁ, H. -- POKORNÝ, J. -- INGR, I. Senzorická analýza potravin. Brno: MZLU, 1997. 101 s. ISBN 80-7157-283-7.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou laboratórnych cvičení v študentských a výskumných laboratóriách.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: