14. 11. 2019  4:26 Irma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L2_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 436L2_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analýzy potravín
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do cvičení. Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. (dotácia 0/2)
 
a.Výpočty.

2.Minerálne látky. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie popola suchou mineralizáciou.
b.Stanovenie zložiek popola.

3.Sacharidy I. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie sacharózy polarimetricky a refraktometricky.

4.Sacharidy II. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie redukujúcich cukrov.

5.Stanovenie dusíkatých látok. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie celkového dusíka a bielkovín podľa Kjeldahla.
b.Stanovenie bielkovín Lowryho metódou.

6.Aromatické látky I. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie mastných kyselín a esterov.

7.Aromatické látky II. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie karbonylových zlúčenín.
b.Stanovenie čísla arómy.

8.Konzervačné látky I. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie kyseliny sorbovej spektrofotometricky s kyselinou 2-tiobarbiturovou.

9.Konzervačné látky II. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie oxidu siričitého (voľný, celkový, viazaný).

10.Senzorická analýza I. (dotácia 0/2)
 
a.Testy na preverenie rozlíšenia základných chutí, rozlíšenia rozdielnych koncentrácií, na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.
b.Precvičenie techniky párového testu.

11.Senzorická analýza II. (dotácia 0/2)
 
a.Testy na preverenie schopnosti rozlíšiť druhy pachov, rozdielne koncentrácie pachov, na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.

12.Vitamíny. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie vitamínu C s 2,6-dichlórfenolom indofenolom.
b.Stanovenie vitamínu C benzénovou modifikáciou.

13.Záverečná písomná práca, zhodnotenie laboratórnych cvičení, klasifikovaný zápočet. (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: