Dec 14, 2019   0:19 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus N436A1_4I - Aplikovaná senzorická analýza potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Aplikovaná senzorická analýza potravín
Kód predmetu: N436A1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený o význame a využití senzorickej analýzy vo výskume, vývoji, výrobe a kontrole potravín, naučí sa teoretické základy senzorických metód a spôsob dizajnu a návrhu metód pre rôzne potravinárske komodity. Nadviaže na poznatky z potravinárskych technológii a naučí sa posudzovať vplyv technológie na senzorickú hodnotu potraviny. Oboznámi sa s hodnotením a senzorickou analýzou vybraných potravinárskych komodít. Naučí sa štatisticky spracovať výsledky senzorického hodnotenia a interpretovať výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do senzorickej analýzy potravín. Význam a využitie senzorickej analýzy v praxi.
Základy GLP v senzorickom laboratóriu. Návrh a dizajn testov pre rôzne kategórie výrobkov. Spracovanie výsledkov.
Vplyv technologického spracovania na senzorické hodnotenie.
Analytické vs. hedonické testy. Meranie senzorickej citlivosti.
Senzorické hodnotenie minerálnych vôd a nealkoholických nápojov.
Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov.
Senzorické hodnotenie mlieka a mliečnych výrobkov.
Senzorické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov.
Senzorické hodnotenie obilninových výrobkov.
Senzorické hodnotenie cukroviniek a čokolády.
Senzorické hodnotenie ovocia a zeleniny.
Senzorické hodnotenie kávy a čaju.
Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín: Cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
PRÍBELA, A. Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov SL. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005.
PRÍBELA, A. -- POKORNÝ, J. -- MALÍK, F. -- TOMÁŠEK, K. Senzorické hodnotenie vína, vínnych a nealkoholických nápojov SL. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005.
HEYMANN, H. -- LAWLESS, H T. Sensory Evaluation of Food. London: Springer, 2010. 620 s. ISBN 978-1-4419-6488-5.
LAWLESS, H T. Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. London: Springer, 2013. 155 s. ISBN 978-1-4614-5713-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Aplikovaná senzorická analýza sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: