11. 12. 2019  8:56 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P1_4I - Príprava vybraných potravinových matríc (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Príprava vybraných potravinových matríc
Kód predmetu: N436P1_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a základný prehľad o aromatizácií potravinárskych matríc. Vie použiť základné jednotkové operácie na izoláciu senzoricky aktívnych látok. Dokáže zostaviť charakteristické výstavbové bloky potravinárskych aróm. Ovláda princípy procesu aromatizácie, ktoré dokáže aplikovať na vybraných potravinových matriciach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava rumového éteru z rôznych sacharidických surovín
Izolácia potravinársky významných éterických olejov
Extrakcia koreninových oleorezinoidov
Extrakcia paprikového oleorezinoidu
Stanovenie farebnej mohutnosti a celkových farbív v sladkej paprike (Capsicum annuum)
Výstavba potravinárskych aróm typu citrusy, bobuľoviny a kôstkoviny
Výstavba potravinárskych aróm typu rum, kokos a vanilka
Aromatizácia nealko- a alkoholických nápojov
Aromatizácia čokolád a čokoládových cukroviniek
Aromatizácia nečokoládových cukroviniek
Aromatizácia ostatných pekárenských a mliečnych výrobkov
Derivatizované mäsové matrice
Kombinované potravinové matrice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
SZOLCSÁNYI, P. Organická chémia II.  [online]. 2012. URL: http://www.chtf.stuba.sk/~szolcsanyi/education/files/Organicka%20chemia%20II/.
KRUTOŠÍKOVÁ, A. Organická chémia II: Vybrané kapitoly pre smer potravinársko-biochemický. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 206 s.
BELITZ, H. -- GROSCH, W. Food Chemistry. Berlin : Springer Verlag, 1999. 992 s. ISBN 3-540-64704-X.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
BROWN, W H. Organic Chemistry. Orlando : Saunders College Publ, 1995. 1120 s. ISBN 0-03-098972-8.
BROWN, W H. Organic chemistry. Vol. 1: Student study guide and problems book. Fort Worth : Saunders College Publ, 1995. 482 s. ISBN 0-03097260-4.
BROWN, W H. Organic chemistry. Vol. 2: Student study guide and problems book. Fort Worth : Saunders College Publ, 1995. ISBN 0-03-016072-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je navrhnutý tak, aby demonštroval experimentálny a praktický prístup k aplikovanej chémii potravinárskeho priemyslu. Realizuje sa formou 13 štvorhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: