Oct 16, 2019   6:48 p.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus 436B0_4B - Bakalárska práca (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 436B0_4B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné konzultácie, bakalárska práca, hodnotiaci posudok
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študenta teoreticky a prakticky riešiť zadaný problém, porozumieť problematike kvality a zdravotnej neškodnosti potravín a získané informácie pretaviť do zmysluplného hodnotenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoreticky alebo experimentálne pod vedením konzultanta pracovať na problematike kvality a bezpečnosti potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
78,9 %21,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: